ביחד
שפנה תואירב עובש
 

המגיטסו הינרפוזיכס אשונב םינוכדעו עדימ

  e="false">
 
 
 
-המגיטס לש הרקמ לע חוודל
.ןאכ ץחל

ראוד תצופתל ףרטצהל
.ןאכ ץחל -ונלש ינורטקלא
   
 
דדומתהל לכונ ,עוצקמ ישנאו םהיתוחפשמ ,שפנה תואירב ינכרצ -דחיב
.המגיטסה רובשלו היישק לע רבגתהל ,הלחמה םע

שפנה תואירב ינכרצ ולכוי ,ונתוא תבבוסה הרבחה תרזעב -דחיב
.םיימוי םויה םייחב בלתשהל

קבאמב זכרמכ שמשלו הלחמה לע עדימ איבהל איה הז רתא תרטמ
.תובר תוצראב גוהנה STIGMA WATCH -ל המודב ,המגיטס דגנ

;תונורחאה םינשב םינכרצ לש םחוכ תלדגהב בושח דיקפת טנרטניאל
.םחוכ תא םיצעהל םיחרזאל תניוצמ תונמדזה תקפסמ איה
.ונל בושחש םיניינעה בצמב יוניש םדקמ יוטיב ילככ טנרטניאב שומיש
םירבדב עדימ קולחלו ןהיניב רשקתל ןיינע תוצובקל תרשפאמ טנרטניאה
םייפרגואיג תולובגש ילב ,ןכל םדוק תירשפא ויה אלש
.ןהיניב ודירפי

ונילא ריבעהל ,תאז המישמב ונילא ףרטצהל ,םכתרזעל םיקוקז ונא
תונותיעב םירמאמ ,היזיולטב םייוטיב :המגיטס לש םירקמ
.םיימוי םויה םייחהמ וא

דחיב ביגהל לכונש ידכ רתאב ליימ-יא תמישרל ומשרתש םיקוקז ונא
.ונתעידיל ועיגיש המגיטס לש םירקמב ךרוצה תעבתווצ
דחיב


 
2008 , ראורבפ 15 ןורחא ןוכדע

mbherskovits@yahoo.com : ונתבותכ

:"דחיב" םורופ